Prezentare OI Cercetare

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare se organizează şi funcţionează la nivel de Direcţie Generală în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC 2014-2020), Axa Prioritară 1 "CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" şi pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE 2007-2013), Axa Prioritară 2 "Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare" prin acordul părţilor implicate.

 

Pentru realizarea obiectivului, OI Cercetare exercită urmatoarele funcţii:

 • Programare, prin participarea la elaborarea tuturor documentelor de programare pentru programul POC, pentru domeniul de activitate specific cercetare, dezvoltare, inovare;
 • Lansarea cererilor de propuneri de proiecte, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor pentru axele prioritare ale programelor pentru care este organism intermediar;
 • Monitorizarea proiectelor finanţate în cadrul axelor prioritare ale programelor pentru care este organism intermediar;
 • Asigurarea managementului financiar şi a controlului, verificarea administrativă şi la faţa locului;
 • Asigurarea managementului neregulilor;
 • Informare şi comunicare cu potenţialii beneficiari, cu beneficiarii şi cu publicul larg;
 • Proiectarea şi implementarea instrumentelor financiare;
 • Asigurarea realizării proiectelor majore.

 

 

Prezentare POC 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește

 • a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) şi
 • b) infrastructura subdezvoltată de TIC

și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

 

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional.

 

Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) sunt de asemenea finanțate prin PO Competitivitate Axa 1.

 

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

 • bioeconomie.
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
 • energie, mediu și schimbări climatice.
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

 

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

 • EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

 

Documente program:

pdfProgramul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016

pdfSinteza POC

docxProgramul Operaţional Competitivitate - word

zipAnexe

 

 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POC au fost stabilite 2 Axe Prioritare:

 

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Suma alocată:

 • 716.309.236,00 Europentru regiunile mai puțin dezvoltate - 43.884.366 Euro rezervă de performanță)
 • 177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) -  14.322.208 Euro rezerva de performanță

 

Priorități de Investiții

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă  prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

 • Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD
 • Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la  publicații științifice și baze dedate europene și internationale
 • Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale
 • Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

 

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă

 • Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
 • Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
 • Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

 

 

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

 

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale - Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societaţea Informaţională

Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România

Website: fonduri.mcsi.ro

Email: fonduri.oipsi@msinf.ro

.

Modificat la: 2020-11-23 10:31:00